Choose a language
15 Years

Whistleblowing

Co je to whistleblowing?

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), se termínem whistleblowing označuje proces odhalení nekalého jednání prostřednictvím podání oznámení, tedy poskytnutí informací osobám, které mohou oznamovanou skutečnost prošetřit, případně zakročit a přijmout opatření k nápravě či prevenci. Při prošetřování dané situace je kladen důraz na absolutní ochranu identity oznamovatele. Jde tedy o nástroj, který vede k omezování nezákonných postupů a nekalých či protiprávních jednání.

 

Podání podnětu

V případě potřeby se mohou oznamovatelé obracet jak na interní, tak na externí oznamovací kanály. Do oznámení uveďte jméno, příjmení, datum narození, pracovní pozici. Oznámení lze také podat anonymně. 

 

Způsob podání

Elektronické podání prostřednictvím e-mailové adresy whistleblowing@tridas.cz

Osobní podání, příslušné osobě na adrese Hemy 892, Valašské Meziříčí

Telefonické podání příslušné osobě Ing. Lenka Krejčí (tel. 730 898 847)

 

Postup šetření 

Oznámení, které bylo obdrženo příslušnou osobou, bude posuzováno diskrétně, objektivně a nestranně. Příslušná osoba je o skutečnostech, se kterými přijde do styku při výkonu této činnosti, povina zachovávat mlčenlivost. Dle příslušných právních předpisů, je kladen důraz na ochranu identity oznamovatele a také na ochranu osobních údajů.

Do 7 dnů bude oznamovateli zasláno potvrzení o přijetí oznámení a zároveň bude poučen o lhůtě pro posouzení věci. Příslušná osoba poučí oznamovatele o ochraně jeho totožnosti, ochraně důvěrnosti, obsahu podání a způsobu posuzování. Pokud oznamovatel z důvodu zachování anonymity výslovně požádá o to, aby nebyl o oznámení vyrozumněn, příslušná osoba potvrzení nezašle. V případě podání oznámení osobně či telefonicky, bude oznamovatel poučen osobně.

Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení je příslušná osoba povina posoudit oznámení a písemně vyrozumnět oznamovatele o výsledcích. Tuto lhůtu lze prodloužit až o 30 dnů, nanejvýš však dvakrát. V případě chybějících dat, příslušná osoba osloví oznamovatele s žádostí o jejich doplnění. 

 

 Vyhodnocení šetření 

V případě, kdy bude oznámení vyhodnoceno jako oprávněné, bude zahájen proces vedoucí k přijetí nápravných opatření eliminujících protiprávní stav.

Pokud bude vyhodnoceno oznámení jako neoprávněné, příslušná osoba o tomto písemně vyrozumí oznamovatele a poučí jej o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

 

Ochrana oznamovatele

 V souvislosti s podáním oznámení je zamezeno, aby docházelo k postihu oznamovatele a osob oznamovateli blízkým. Toto jednání, jenž je označováno za odvetné opatření, je zakázáno a nebude tolerováno. 

Pokud osoba podala vědomě nepravdivé oznámení, před odvetným opatřením nebude chráněna.